ประชุมสมาชิกชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ 7 พ.ย. 57

Post date: Nov 12, 2014 7:20:16 AM

พระวิภัทร ปัญญาวุฑฺโฒ บรรยายเรื่อง "สุขาสมาธิ"

ประธานชมรม(คุณอำนาจ สุคนเขตร์) คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร และ คุณนิติ โชติแก้ว

บรรยายเรื่อง "เรื่องเล่าจากไปงานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12"

ถ่ายภาพร่วมกันก่อนกลับ

และมีบทความสรุปสาระสำคัญที่ได้จากงานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 ไว้ที่ลิงค์นี้ https://sysadmin.psu.ac.th/2014/10/13/talk-about-ossfest2014/