ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กำหนดการกิจกรรมของชมรม:

  • เร็ว ๆ นี้

กิจกรรมล่าสุด

  • สาเหะอันวาร์ สาเฮะบือราเฮง Network Admin โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (ฝ่ายมัธยมศึกษา) สมาชิกชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำ PSU12-Strang มาจัดอบรมให้กับครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดปัตตานี และล่าสุดทาง ติดตั้ง PSU12-Sritrang ให้กับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง ณ โรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี มูลนิธิเพื่อการศึกษาคลองหินวิทยา เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2565


แนะนำเว็บไซต์:

  • คลังความรู้ที่สกัดจากประสบการณ์ทำงานจริง บันทึกไว้เพื่อเผยแพร่แบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อสาธารณะ opensource.psu.ac.th

  • แหล่งรวมความรู้ในระบบ Digital ที่เป็นสาธารณะ The Internet Archive

ติดต่อชมรม:

  • ที่ตั้งสำนักงาน : ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

  • โทรศัพท์ : 0-7331-3930-50 ต่อ 1456, 1060

  • โทรศัพท์สายตรง/โทรสาร : 0-7334-8627

  • อีเมล : o s s f @ p s u . a c . t h

  • กลุ่มไลน์ :