แนะนำชมรม

ขอบคุณภาพหน้าปกการประชุมวิชาการลินุกซ์ ม.อ. ครั้งที่ 1 จาก Supphachoke Suntiwichaya

ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เริ่มต้นมีที่มาจากการรวมกลุ่มของผู้ใช้งานลินุกซ์ในมหาวิทยาลัย (PSU LUG) หลังจากนั้นได้จัดตั้งเป็นชมรม มีชื่อชมรมว่า "ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" มีชื่อภาษาอังกฤษและตัวย่อ คือ "PSU Open Source Software and Freeware Club (PSU-OSSF)" ดำเนินงานมาแล้วตั้งแต่ พ.ศ. 2545 ถึง ปัจจุบัน มีสมาชิกทั้งที่เป็นบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจทั่วไป สมาชิกในช่วงที่ก่อต้้งชมรมฯจะมีการลงทะเบียนรับเข้าเป็นสมาชิกแบบมีค่าสมัคร มีอยู่จำนวน 68 คน ปัจจุบันชมรมฯมีสมาชิกแบบรับเพิ่มทางอินเทอร์เน็ตผ่านทางเฟสบุ๊คกรุ๊ปอยู่จำนวน 621 รายชื่อ (ณ วันที่ 25 ก.ย. 2557)

วัตถุประสงค์ชมรม

  1. เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์
  2. เพื่อลดปัญหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ โดยการนำซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์มาประยุกต์ใช้ทดแทน
  3. เพื่อเป็นศูนย์กลางการติดต่อช่วยเหลือกันระหว่างสมาชิกในการใช้งานซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์
  4. เพื่อประสานงานกับกลุ่มกิจกรรมเครือข่ายอื่นๆ ในการเผยแพร่โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในประเทศไทย โดยเฉพาะภาคใต้
  5. เผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย


เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ชมรมฯ ได้จัดตั้งกลุ่มไลน์ จึงขอเชิญเข้าร่วม Line ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ม.อ. เพื่อรับทราบข่าวสาร หรือกิจกรรมต่าง ๆ

(เพียง Scan QR Code โดยใช้วิธี save QR code ไว้ เข้าไปที่ Line เลือก Add friend เลือก QR code จากนั้นเลือก Gallery)