กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ubuntu Networking

Post date: Jun 29, 2018 2:57:59 AM

จัดอบรม Ubuntu Networking ให้กับสมาชิกชมรมโอเพนซอร์ส ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร LRC ม.อ. หาดใหญ่