กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กีฬาสมาธิและ 3D Printing

Post date: Jun 27, 2016 8:03:43 AM

ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ได้กราบนมัสการเรียนเชิญ พระวิภัทร ปัญญาวุฑฺโฒ มาเป็นวิทยากร เวทีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กีฬาสมาธิและ 3D Printing เมื่อ 24 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ