โครงการพัฒนา PSU12-Sritrang Server สำหรับการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทนวัตกรรม

Post date: Sep 1, 2015 3:48:00 AM

โครงการพัฒนา PSU12-Sritrang Server สำหรับการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทนวัตกรรม ในงานวันเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดงานเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน ขอบคุณศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ให้โอกาสในการทำภารกิจนี้ และขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้การสนับสนุนนำผลงานไปใช้