กิจกรรมในปีพ.ศ. 2560

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง Ubuntu Networking ณ ห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร LRC ม.อ. หาดใหญ่