กิจกรรมในปีพ.ศ. 2559

วันที่ 24 มิถุนายน 2559 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง กีฬาสมาธิและ 3D Printing ณ ห้องประชุมคุณหญิงหลงฯ ชั้น 7 สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คุณหญิงหลงฯ

วันที่ 26-27 เมษายน 2559 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียน "เว็ปไซต์ง่ายๆ สไตล์ CMS Made Simple" ที่ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

วันที่ 27 มีนาคม 2559 แนะนำการใช้งานลีนุกซ์ให้นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร คุณเอกภพ ถาวรจิตร และคุณกิตติพัฒน์ อุบลกาญจน์เดินทางมาช่วยกัน