กิจกรรมในปีพ.ศ. 2558

วันที่ 1-2 ตุลาคม 2558 ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้จัดกิจกรรมโอเพนซอร์สสัญจรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง ระบบบริหารจัดการ VoIP ในองค์กรด้วย Elastix ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร LRC ม.อ. หาดใหญ่ โดยคุณอมตวิทย์ คำแหง จากวิทยาเขตภูเก็ตมาเป็นวิทยากร

วันที่ 19 สิงหาคม 2558 การแข่งขันวาดรูปด้วยโปรแกรม TuxPaint และ การแข่งขันคณิตศาสตร์ด้วยโปรแกรม TuxMath ณ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา ม.อ. ปัตตานี

วันที่ 18 สิงหาคม 2558 อบรมฟรีกับหัวข้อ "นวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์และฟรีแวร์" ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 อาคาร LRC ม.อ. หาดใหญ่

วันที่ 9 สิงหาคม 2558 สมาชิกชมรมฯ ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันสร้างเว็บไซต์ด้วยจุมลา ณ วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

12 พฤษภาคม 2558 e-Learning Agency ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ และ ชมรมโอเพ่นซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้บริการวิชาการแก่บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี จำนวน 12 คน เรื่อง การใช้งานจุมล่าสำหรับผู้ใช้งานเบื้องต้น และการบริหารจัดการเว็บไซต์ด้วยจุมล่า วันที่ 14 พ.ค.58 ณ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ

25 มีนาคม 2558 สมาชิกชมรมฯ แนะนำนวัตกรรมการเรียนรู้ด้วยโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ (PSU Baby II) ในวันที่ 25 มี.ค.58 เวลา 13.00-14.30 น. และวันที่ 28 มี.ค.58 เวลา 13.00-14.30 น. สถานที่ อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

17 กุมภาพันธ์ 2558 บรรยายในหัวข้อ open source แก่วิทยาลัยชุมชนสตูลที่มาเยี่ยมชมศูนย์คอมพิวเตอร์ และได้มอบแผ่นดีวีดี Linux Mint 17.1 ให้จำนวน 30 แผ่นในนามชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ม.อ.

27 กุมภาพันธ์ 2558 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "ป้ายดิจิตอลพอเพียง (Sufficiency Digital Signage)" ที่สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ คุณหญิงหลงฯ ชั้น 3 อาคาร LRC มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่