กิจกรรมในปีพ.ศ. 2557

9 ธันวาคม 2557 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง ป้ายดิจิทัลพอเพียง (Sufficiency Digital Signage) โดย e-Learning Agency ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ร่วมกับ ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ม.อ.ปัตตานี

7 พฤศจิกายน 2557 ประชุมสมาชิกชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ พระวิภัทร ปฺญาวุฑฺโฒ บรรยายเรื่อง "สุขาสมาธิ" ประธานชมรม(คุณอำนาจ สุคนเขตร์) คุณวิศิษฐ โชติอุทยางกูร และ คุณนิติ โชติแก้ว บรรยายเรื่อง "เรื่องเล่าจากไปงานมหกรรมโอเพนซอร์สซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12" ที่ห้องฉายภาพยนตร์ อาคาร LRC ชั้น 6 ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

3 ตุลาคม 2557 ประชุมกรรมการชมรมฯ ที่ห้องประชุมเล็ก อาคาร LRC ชั้น 7 ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

22 สิงหาคม 2557 มอบเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้ง Linux Mint 17 พร้อมโปรแกมด้านการศึกษา จํานวน 7 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

18-19 สิงหาคม 2557 กิจกรรมในงานม.อ.วิชาการ'57 ที่ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

8-10 กรกฎาคม 2557 Workshop "PSU12-Sritrang: An ubuntu server for Cloning and Control PC" งาน WUNCA29 ที่ ม.ขอนแก่น จ.ขอนแก่น

26-30 พฤษภาคม 2557 โอเพนซอร์สสัญจร ติว "PSU12-Sritrang: An ubuntu server for Cloning and Control PC" ที่ ม.ราชภัฏนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

29-30 เมษายน 2557 Workshop "Linux System Administration II" กิจกรรม CoP PSU IT ที่ห้อง 103 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.อ.หาดใหญ่

28-29 เมษายน 2557 อบรมโครงการสร้างสรรค์เว็บไซต์ด้วย Joomla CMS ให้แก่บุคลากรสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดปัตตานี ที่ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

24-25 มีนาคม 2557 โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนการสอนของบุคลากรทางการศึกษาด้วยการใช้ Open Source Software และ Freeware ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอมายอ ที่ e-Learning Agency ชั้น 2 อาคาร 16 ฝ่ายเทคโนโลยีทางการศึกษา สำนักวิทยบริการ ปัตตานี

13 มีนาคม 2557 โครงการบันทึกความรู้ชุมชนด้วยตานีกีตอภายใต้โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการมีส่วนร่วมในภาคใต้ของประเทศไทย - See more at: http://techno.oas.psu.ac.th/gallery/41#sthash.iWDn6yxW.dpuf

27-28 กุมภาพันธ์ 2557 "Workshop Linux System Administration I" กิจกรรม CoP PSU IT ที่ห้อง 103 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่

29-31 มกราคม 2557 Workshop "PSU12-Sritrang Server for Cloning and Control PC" งาน WUNCA28 ที่ ม.บูรพา วิทยาเขตสระแก้ว

14 มกราคม 2557 ห้องคอมพิวเตอร์โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห์ฯ 4 ตําบลปะโด อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ภาพกิจกรรมในปีพ.ศ. 2557

https://plus.google.com/u/0/photos/118005099653777266695/albums/6063773527389600737
https://plus.google.com/u/0/photos/118005099653777266695/albums/6063773527389600737