กิจกรรมในปีพ.ศ. 2554

26 ธ.ค. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดการห้องคอมพิวเตอร์และสำนักงาน" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

7-9 ก.ย. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการใช้ลินุกซ์เพื่อการดูแลระบบเครือข่ายและจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์" เวลา 9.00-16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

25 ส.ค. 2554 บรรยายเรื่อง "ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และโอเพนซอร์ส" เวลา 13.00-14.30 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

10 ส.ค. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "PSU-baby" เวลา 10.30 - 11.30 น. โรงเรียนตำรวจตระเวณชายแดนพีระยานุเคราะห์ 4 อ.มายอ จ.ปัตตานี

28-29 ก.ค. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "เทคนิคการใช้และสร้างเครื่องมือบนลินุกซ์ เพื่อการดูแลระบบเครือข่าย" เวลา 9.00-16.00 น. WUNCA24 ม.ราชภัฎสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

21 ก.ค. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การประยุกต์ใช้ radius server ครอบจักรวาล" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

6 ก.ค. 2554 บรรยายเรื่อง "ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์และโอเพนซอร์ส" เวลา 13.00-14.00 น. ม.อ.วิชาการ 54 ปัตตานี สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

24 มิ.ย. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบบันทึก mac+ip address ด้วยลินุกซ์" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

15-17 มิ.ย. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "วิเคราะห์ระบบเครือข่ายด้วยลินุกซ์" เวลา 9.00-16.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

31 พ.ค. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "PSU-baby เพื่อเด็กไทย" เวลา 13.00-14.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

20 พ.ค. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การสร้าง Linux live CD + TV-LCD display" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

31 มี.ค. 2554 บรรยายเรื่อง "ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์" เวลา 13.00-14.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

21 - 25 มี.ค. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Linux for advance user" เวลา 9.00-16.00 น. ม.ราชภัฎยะลา อ.เมือง จ.ยะลา

18 มี.ค. 2554 บรรยาย "ลดการละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ด้วยโอเพนซอร์ส" เวลา 14.00-16.00 น. โรงแรม ลีการ์เด้นส์ พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

11 มี.ค. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเลี่ยนเรียนรู้ "RADIUS server รุ่นครอบจักรวาล" เวลา 9.00-16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

8 มี.ค. 2554 บรรยายเรื่อง "ความรู้เรื่องลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์" เวลา 10.00-11.00 น. สำนักทรัพยากรการเรียนรู้ หอสมุดคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร

23-24 ก.พ. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "รวมฮิต PSU-linux" เวลา 9.00-16.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

13 ก.พ. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเลี่ยนเรียนรู้ "Linux system basic" เวลา 13.00-16.00 น. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

13 ก.พ. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเลี่ยนเรียนรู้ "Linux system basic" เวลา 9.00-12.00 น. ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

27-28 ม.ค. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเลี่ยนเรียนรู้ "Diskless PC system" เวลา 9.00-16.00 น. WUNCA23 ม.มหิดล อ.ศาลายา จ.นครปฐม

14 ม.ค. 2554 สัมมนาแบ่งปันแลกเลี่ยนเรียนรู้ "Diskless PC system" เวลา 9.00-16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่