กิจกรรมในปีพ.ศ. 2551

16 ธ.ค. 2551 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ด้านเครื่องมือพื้นฐานตรวจสอบระบบเครือข่าย" เวลา 13.00-15.30 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

26 พ.ย. 2551 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" เวลา 9.30-15.30 น.ห้อง 106 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

11-12 พ.ย. 2551 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในชีวิตประจำวัน" เวลา 9.30-12.00 น.และ 13.30-16.00 น. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

6 ต.ค. 2551 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การติดตั้ง PSU-Open-Server บน virtual machine" เวลา 9.30-16.00 น. ชั้น 5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่

15 ส.ค. 2551 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ระบบบันทึกเข้าใช้เครือข่าย" เวลา 9.30-16.00 น. ชั้น 5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่

30 มิ.ย. - 1 ก.ค. 2551 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ห้องบริการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ" เวลา 9.30-16.00 น. WUNCA19 ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธานี

24-25 มิ.ย. 2551 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ห้องบริการคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ" เวลา 9.30-16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่

22-23 พ.ค. 2551 สัมมนาร่วมด้วยช่วยกัน "ห้องบริการอัจฉริยะ" เวลา 9.30-15.30 น. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่

14-16 พ.ค. 2551 สัมมนาร่วมด้วยช่วยกัน "ห้องบริการอัจฉริยะ" เวลา 9.00-16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

28 มี.ค. 2551 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Packetfence เพื่อควบคุม LAN card" เวลา 9.30-15.30 น. ชั้น 5 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะทัตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่

18-21 มี.ค. 2551 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แมมโบ เว็บไซต์สำเร็จรูป" เวลา 9.00-16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

6-8 มี.ค. 2551 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Multi OS" เวลา 9.00-16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต

27 ก.พ. 2551 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "shell script ฉบับใช้งานจริง" เวลา 9.30-15.30 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

30 ม.ค. 2551 สัมมนาร่วมด้วยช่วยกัน "ห้องบริการอัจฉริยะ สำนักวิทยบริการ ปัตตานี" เวลา 9.00 -16.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

21 ม.ค. 2551 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การติดตั้งและใช้งาน linux ubuntu 7.10 desktop" เวลา 9.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

10-11 ม.ค. 2551 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โคลนนิงครอบจักรวาล ห้องบริการอัจฉริยะ ด้วยโอเพนซอร์ส" เวลา 9.00 -17.00 น. WUNCA18 ม.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

19-20 ม.ค. 2551 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การสร้างเว็บไซต์ด้วยโปรแกรมจุมลา" เวลา 9.00 -16.00 น. ม.ราชภัฎยะลา จ.ยะลา