กิจกรรมในปีพ.ศ. 2550

21 ธ.ค. 2550 สัมมนาร่วมด้วยช่วยกัน "ห้องบริการอัจฉริยะ คณะทันตฯ" เวลา 9.00 -16.00 น. หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

20-21 พ.ย. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แมมโบเว็บไซต์สำเร็จรูป" เวลา 9.00 -16.00 น. ม.อ.วิชาการ 2550 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

4-5 ต.ค. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โคลนนิงครอบจักรวาล ห้องบริการอัจฉริยะ" เวลา 9.00 -16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

29 ก.ย. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "PSU Open-Source CoPs" เวลา 9.10 - 10.30 น. คณะวิทยาการจัดการ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

13-14 ก.ย. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Mambo Easy" เวลา 9.00 -16.00 น. สำนักวิทยาการ ม.สงขลานครินทร์ ปัตตานี

20 ก.ค. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Mambo Easy" เวลา 9.00 -16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

27-28 มิ.ย. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แมมโบโฮมเพจสำเร็จรูป" เวลา 13.30 -16.30 น. WUNCA17 ม.เกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพฯ

14 มิ.ย. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โคลนนิง ครอบจักรวาล" เวลา 9.00 -16.00 น. คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

30 พ.ค. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "PSU ticker" เวลา 9.00 -16.00 น. หอสมุดคุณหญิงหลงฯ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

18 พ.ค. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การสร้างแบบสอบถามและคลังข้อสอบด้วยมูเดิล" เวลา 9.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

17 พ.ค. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Mambo Easy" เวลา 9.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

8-9 พ.ค. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ห้องเรียนเสมือนจริง" สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

26-27 เม.ย. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "โคลนนิง ครอบจักรวาล" เวลา 9.30 -15.30 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

23 มี.ค. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "encoding + charset" เวลา 9.30 -15.30 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

14 ก.พ. 2550 สัมมนาการจัดการความคิดด้วยโปรแกรม "Freemind" เวลา 9.00 -16.00 น. สำนักวิทยบริการ ม.สงขลานครินทร์ จ.ปัตตานี

1 ก.พ. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "RADIUS server รุ่นครอบจักรวาล + Wi-Fi" เวลา 13.00 -17.10 น. WUNCA16 ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง

31 ม.ค. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แมมโบโฮมเพจสำเร็จรูป" เวลา 13.00 -17.10 น. WUNCA16 ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จ.ตรัง

18 ม.ค. 2550 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Wi-Fi access log on" เวลา 9.00 -16.00 น. หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่