กิจกรรมในปีพ.ศ. 2548

16 ธ.ค. 2548 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "shell script และ Mambo ready kit" เวลา 9.00-16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

18-19 พ.ย. 2548 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "Mambo โฮมเพจสำเร็จรูป" เวลา 9.00-16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ เขตการศึกษาตรัง จ.ตรัง

27 ต.ค. 2548 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "MRTG + Shell script" เวลา 9.00-16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

14 ก.ย. 2548 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "แมมโบ โฮมเพจสำเร็จรูป" เวลา 9.00-16.00 น. หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

29-31 ส.ค. 2548 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "moodle E-learning" เวลา 9.00-16.00 น. ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

18-19 ส.ค. 2548 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดการแมมโบ(MAMBO) เว็บไซต์สำเร็จรูป" เวลา 9.00-16.00 น. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

29 ก.ค. 2548 บรรยาย "ตัวอย่างการจัดการความรู้ ชมรมโอเพนซอร์ส" เวลา 13.00-13.20 น. ม.นเรศวร จ.พิษณุโลก

29 ก.ค. 2548 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การสร้าง webpage อย่างง่ายด้วย mambo" เวลา 9.00-16.00 น. คณะอุตสาหกรรมเกษตร ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

18-20 ก.ค. 2548 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "moodle E-learning" เวลา 9.00-16.00 น. วิทยาลัยการอาชีพ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

13-14 ก.ค. 2548 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การบริการห้องคอมพิวเตอร์ด้วยโอเพนซอร์ส" เวลา 13.00-17.00 น. งาน WUNCA ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี

22 มิ.ย. 2548 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การสร้าง webpage อย่างง่ายด้วย mambo" เวลา 9.00-16.00 น. หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

14 มิ.ย. 2548 บรรยาย "ตัวอย่างการจัดการความรู้ ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์" เวลา 11.20-12.10 น. ห้องประชุม น.พ.สวัสดิ์ฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ภูเก็ต

25 พ.ค. 2548 บรรยาย "ตัวอย่างการจัดการความรู้ ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์" เวลา 11.20-12.10 น. ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี

18-19 พ.ค. 2548 สัมมนาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

10 พ.ค. 2548 บรรยาย "ตัวอย่างการจัดการความรู้ ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์" เวลา 11.20-12.10 น. ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ตรัง

2-4 พ.ค. 2548 สัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ "moodle E-learning" เวลา 9.00-16.00 น. โรงเรียนสภาราชินี จ.ตรัง

28 เม.ย. 2548 บรรยาย "ตัวอย่างการจัดการความรู้ ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์" เวลา 15.10-16.30 น. หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

26-27 เม.ย. 2548 สัมมนาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ "mambo เว็บไซต์สำเร็จรูป" เวลา 9.00-16.00 น. หน่วยคอมพิวเตอร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

22 เม.ย. 2548 บรรยาย "ตัวอย่างการจัดการความรู้ ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์" เวลา 11.20-12.10 น. หอประชุมวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปัตตานี

5 เม.ย. 2548 บรรยาย "ตัวอย่างการจัดการความรู้ ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์" เวลา 11.20-12.10 น. ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

28 มี.ค. 2548 บรรยาย "การจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษา" เวลา 14.20-15.00 น. ในการสัมมนา "การส่งเสริมซอฟต์แวร์ Open Source ในประเทศไทย" ณ โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพมหานคร

22-23 มี.ค. 2548 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การโคลนนิงด้วยลินุกซ์" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

15 มี.ค. 2548 บรรยาย "ตัวอย่างการจัดการความรู้ ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์" เวลา 11.20-12.10 น. ห้องสัมมนา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

11 มี.ค. 2548 บรรยาย "ประสบการณ์การจัดการความรู้ ชมรมโอเพนซอร์สและฟรีแวร์" เวลา 14.00-14.30 น. ห้องประชุมทองจันทร์ หง์ลดารมภ์ อาคารเรียmoodleนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

8 มี.ค. 2548 บรรยาย "หลักการชุมชนนักปฏิบัติ ชมรมโอพนซอร์สและฟรีแวร์" เวลา 15.15-16.30 น. ห้องประชุมทองจันทร์ หง์ลดารมภ์ อาคารเรียนรวมและหอสมุด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

22 ก.พ. 2548 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "MRTG และติดตั้ง fedora core 3" เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

16 ก.พ. 2548 บรรยาย "ชุมชนโอเพนซอร์สกับ KM" เวลา 11.00-12.00 น. ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่

2 ก.พ. 2548 ประชุมใหญ่สามัญสมาชิกชมรมโอเพนซอร์สฯ เวลา 11.30-13.30 น. ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์ ม.สงขลานครินทร์ หาดใหญ่

25 ม.ค. 2548 บรรยาย "ชุมชนโอเพนซอร์ส" เวลา 13.00-14.00 น. ที่ประชุมประสานงาน การเจ้าหน้าที่ ม.สงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่

13-14 ม.ค. 2548 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "Mambo เว็บสำเร็จรูป" เฉพาะเจ้าหน้าที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ เวลา 9.00-16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่