กิจกรรมในปีพ.ศ. 2545 - 2546

21 ส.ค. 2546 บรรยาย โอเพนซอร์สเพื่ออิสรภาพทางซอฟต์แวร์ เวลา 11.00 -15.00 น. ห้อง ไอที มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สุราษฎร์ธานี

21 ส.ค. 2546 บรรยาย สัมมนา ประยุกต์ใช้โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ในองค์กร เวลา 10.00 -11.00 น. ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้โอเพนซอร์สและฟรีแวร์ เวลา 13.30 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

20 ส.ค. 2546 บรรยาย สัมมนา ลินุกซ์ทะเลกับการให้บริการอินเทอร์เนต(Linux for internet server) เวลา 10.00 -11.00 น. ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งลินุกซ์สำหรับบริการอินเทอร์เนต เวลา 13.30 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

19 ส.ค. 2546 บรรยาย สัมมนา ลินุกซ์ทะเลกับการใช้งานในสำนักงาน(Linux for workgroup) เวลา 10.00 -11.00 น. ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานลินุกซ์ร่วมกับไมโครซอฟต์วินโดวส์ เวลา 13.30 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

18 ส.ค. 2546 บรรยาย สัมมนา ลินุกซ์ทะเลกับการใช้งานส่วนบุคคล(Linux at home) เวลา 10.00 -11.00 น. ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์

อบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตั้งและใช้งานลินุกซ์ทะเล-ออฟฟิศทะเล เวลา 13.30 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

16 ส.ค. 2546 สัมมนา-เสวนา ทิศทางโอเพนซอร์ส ลินุกซ์ทะเลและออฟฟิศทะเล เวลา 15.00 -16.00 น. ห้อง 102 ศูนย์คอมพิวเตอร์

16 - 23 ส.ค. 2546 นิทรรศการ และอบรมสัมมนา ในงาน ม.อ. วิชาการ 2003 ที่อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์

1 ส.ค. 2546 บรรยาย สัมมนาลินุกซ์ทะเลและออฟฟิศทะเล งานคอมพิวเตอร์เอื้ออาทร เวลา 13.00 - 16.00 น. โรงแรมเจบี หาดใหญ่

31 ก.ค. 2546 อบรมใช้งานลินุกซ์ 5.0 และออฟฟิศทะเล 1.0.2 รุ่นที่ 11/46 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

29 ก.ค. 2546 อบรมใช้งานลินุกซ์ 5.0 และออฟฟิศทะเล 1.0.2 รุ่นที่ 10/46 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

24 ก.ค. 2546 อบรมใช้งานลินุกซ์ 5.0 และออฟฟิศทะเล 1.0.2 รุ่นที่ 9/46 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

22 ก.ค. 2546 สัมมนา "ทิศทางเทคโลยีสารสนเทศกับโอเพนซอร์ส" เวลา 17.00 -20.00 น. วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาเขตภูเก็ต

17 ก.ค. 2546 อบรมใช้งานลินุกซ์ 5.0 และออฟฟิศทะเล 1.0.2 รุ่นที่ 8/46 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

10 ก.ค. 2546 อบรมใช้งานลินุกซ์ 5.0 และออฟฟิศทะเล 1.0.2 รุ่นที่ 7/46 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

10 ก.ค. 2546 สัมมนา "ทิศทางเทคโลยีสารสนเทศภาครัฐ และโอเพนซอร์ส" เวลา 9.00 -12.00 น. แขวงการทางสงขลา

8 ก.ค. 2546 อบรมใช้งานลินุกซ์ 5.0 และออฟฟิศทะเล 1.0.2 รุ่นที่ 6/46 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

30 มิ.ย. 2546 อบรมใช้งานลินุกซ์ 5.0 และออฟฟิศทะเล 1.0.2 รุ่นที่ 5/46 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

28 มี.ค. 2546 อบรมใช้งานลินุกซ์ 5 เบต้า 2 และออฟฟิศทะเล รุ่นที่ 4/46 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

13 มี.ค. 2546 อบรมใช้งานลินุกซ์ 5 อัลฟาและออฟฟิศทะเล รุ่นที่ 3/46 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

4 ก.พ. 2546 สัมมนาการเปิดตัวลินุกซ์ทะเล 5 และอนาคตของโอเพนซอร์สในประเทศไทย เวลา 9.00 -12.00 น. ห้องประชุมหอสมุดฯ

30 ม.ค. 2546 อบรมลินุกซ์และออฟฟิศทะเล (จานด่วนที่ 2) รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

24 ม.ค. 2546 อบรมการติดตั้งลินุกซ์ทะเล 4.1r2

รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

รุ่นที่ 1 เวลา 9.00 -12.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

23 ม.ค. 2546 อบรมลินุกซ์และออฟฟิศทะเล (จานด่วนที่ 2) รุ่นที่ 1 เวลา 13.00 -16.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

17 ธ.ค. 2545 สัมมนาอบรมปฏิบัติการ PSU Linux Workshop 2002 ศูนย์คอมพิวเตอร์

12 ธ.ค. 2545 อบรมลินุกซ์ทะเลจานด่วน รุ่นที่ 2 เวลา 13.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์

6 ธ.ค. 2545 อบรมลินุกซ์ทะเลจานด่วน รุ่นที่ 1 เวลา 13.00 น. ห้อง 105 ศูนย์คอมพิวเตอร์