prnews‎ > ‎

โครงการพัฒนา PSU12-Sritrang Server สำหรับการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทนวัตกรรม

posted Aug 31, 2015, 8:48 PM by Wiboon Warasittichai   [ updated Aug 31, 2015, 8:48 PM ]
 

โครงการพัฒนา PSU12-Sritrang Server สำหรับการจัดการห้องบริการคอมพิวเตอร์ ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทนวัตกรรม ในงานวันเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน ประจำปี 2558 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่จัดงานเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนางาน ขอบคุณศูนย์คอมพิวเตอร์ ที่ให้โอกาสในการทำภารกิจนี้ และขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้การสนับสนุนนำผลงานไปใช้